Academy Module 4 in Vietnamese on "Xu hướng công nghệ thông tin và truyền thông cho lãnh đạo cơ quan nhà nước"

Date:
6th Jun 2009

Trong mấy thập kỷ qua, việc sử dụng hệ thống công nghệ thông tin đã tác động một cách toàn diện vào phương thức chúng ta sống, làm việc và giải trí. Thị trường và các mô hình kinh doanh mới nổi lên để hỗ trợ tiếp nhận, dự trữ, xử lý, phân tích và công bố thông tin, và điều này đang tiếp tục mở ra và thay đổi ở mức độ nhanh chóng. Các công ty công nghệ chiếm tỷ trọng thị trường chứng khoán toàn cầu tương đương với các công ty công nghiệp hàng hóa và truyền thống; và công nghệ thông tin đang tiếp tục được mong đợi như một phương thức mới để cải thiện điều kiện kinh tế xã hội và được coi như một công cụ để đạt được mục tiêu thiên nhiên kỷ (MDGs). Câu hỏi đặt ra là tất cả sự phát triển công nghệ này xuất phát từ đâu và được định hướng tới đâu? Học phần này sẽ cố gắng trả lời câu hỏi đó và cung cấp một vài vấn đề quan trọng trong xu hướng hiện tại và tương lai của công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT). Nội dung bài giảng cũng sẽ xem xét một vài những đánh giá kỹ thuật và chính sách quan trọng khi đưa ra các quyết định phát triển CNTT&TT trong bối cảnh địa phương và khu vực.